Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Pietrowice Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola: https://przedszkolepietrowice.przedszkolna.net/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010r.

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej

Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych powyżej.

Powody wyłączenia: strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono w dniu: 03.03.2021 r.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Edyta  Kubita – kancelaria przedszkola, Pietrowice Wielkie, ul. Krawiecka 11, e-mail: przedszkolepietrowice@op.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr 32 419 80 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek 1:Przedszkole  Pietrowice Wielkie, ul. Krawiecka 11 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, od ul. Krawieckiej 11. ,

Budynek 2: Przedszkole w Cyprzanowie, ul. Szkolna 1, 47-480 Cyprzanów

Do budynku prowadzi wejście z tyłu budynku

Budynek 3: Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej, 47-480 Pietrowice Wielkie,  ul. M. Konopnickiej 28

Przy wejściach głównych budynków  znajduje się dzwonek  umożliwiający wezwanie pracownika do pomocy osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma windy.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach  nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach  nie ma pętli indukcyjnych.

W Przedszkolu nie ma pracowników porozumiewających się językiem migowym. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Przedszkola Pietrowice Wielkie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się szczególności poprzez:

  1. Korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: przedszkolepietrowice@op.pl,
  2. Kontakt telefoniczny na  numer 32 419 80 86,
  3. Korespondencję pisemną na adres: Przedszkole Pietrowice Wielkie, ul. Krawiecka 11 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny